پایگاه اطلاع رسانی استاد عبدالعلی مزاری

این وب سایت انعکاس دهنده ایدئولوژی استاد عبدالعلی مزاری است؛ کسی که نوع نگاه هزاره ها را نسبت به زندگی سیاسی در افغانستان تغییر داد و تاریخ آنها را در دو زمان قبل و بعد از خود تقسیم کرد.
استاد مزاری که میان هزاره ها به «بابه مزاری» شهرت دارد، روز ۱۳ مارچ سال ۱۹۹۵ میلادی با شش تن از همراهان نزدیک خود بدست تروریستان طالب در کابل به شهادت رسید.

Who was/is Abdul Ali Mazari?

This website embodies the ideology of Abdul Ali Mazari, a figure who profoundly influenced the political landscape of Afghanistan and reshaped perceptions of the Hazara community in their political life. He delineated the political life style of the Hazaras into two distinct eras: before and after his influence. Revered as “Baba Mazari” among the Hazaras, Mazari was tragically martyred by Taliban terrorists in Kabul on March 13, 1995.