«[پرسش] خواسته‌های اصلی حزب وحدت اسلامی چه‌ها هستند؟ و همچنین تنها راه‌حل اساسی برای تحقق یک حکومت اسلامی در افغانستان را شما در چه‌ها می‌دانید؟‌ [پاسخ] [...] مکرراً بیان شده‌‌ که‌ حزب وحدت معتقد است برای اینکه عموم مردم افغانستان چهارده ‌سال مبارزه کرده و شرایط سختی...

read more